Zintri Zorggroep

ZINTRI Zorggroep biedt ambulante begeleiding aan kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis en/of gedragsproblematiek, volwassenen met psychiatrische problemen en hun gezin.

Bevindt u zich in een lastige situatie waar u zelf niet meer uitkomt? Neem contact op met ZINTRI.

Samen met ZINTRI Zorggroep werkt u (bijvoorbeeld) aan:

Praktisch

 • Zelfstandig en zelfredzaam zijn
 • Structuur en dagritme
 • Plannen en organiseren
 • Persoonlijke verzorging

Psychisch

 • Uw angsten en agressie onder controle houden
 • Grenzen aanvoelen en aangeven
 • Zelfvertrouwen opbouwen
 • De verwerking van (seksueel) misbruik

Sociaal

 • Sociale contacten aangaan en onderhouden
 • Sociale vaardigheden
 • Inzicht krijgen in oorzaak-gevolg relaties
 • De invloed van uw eigen handelen

Ambulante hulpverlening

Daar waar hulp nodig is, wordt hulp geboden.

Dat noemt ZINTRI zorg op maat. Samen werken aan problemen en uitdagingen op alle leefgebieden: sociaal, psychisch en/of praktisch. Binnen ambulante begeleiding bestaan verschillende vormen van zorg, om u optimaal te kunnen ondersteunen.

ZINTRI onderscheidt zich door de inzet van hooggekwalificeerd personeel zodat ook complexe zorgvragen bij ons op hun plek zijn. Door middel van gesprekken, oefeningen en een diversiteit aan methoden krijgt u inzicht in uw eigen kwaliteiten en talenten en de (on)mogelijkheden die hieruit voortvloeien.

U leert kansen grijpen en de moeilijkheden en problemen waar u tegenaan loopt accepteren en hiermee leert u anders omgaan. Langzaam maar zeker komt het vertrouwen in uzelf en de toekomst terug.

Systeemgerichte begeleiding

Een gezin waarin een kind of partner leeft met een specifieke hulpvraag staat vaak flink onder druk. Daarom biedt ZINTRI Zorggroep begeleiding voor het hele gezin (systeem). Opvoedondersteuning, ouderbegeleiding, gezinsbegeleiding, partnergesprekken of fungeren als klankbord, maar ook training met behulp van homevideo's behoort tot de mogelijkheden. Videobeelden van uw kind in verschillende situaties geven inzicht in het gedrag van uw kind. Op basis van deze videoanalyse bepalen we samen de beste manier waarop de omgeving, ouders, school en andere sociale settings met de speciale behoeftes van uw kind kunnen omgaan.

Themabegeleiding

Themabegeleiding op Leeftijd: jongerengroep, 16+groep,  21+ groep en brusjes

Themagerichte begeleiding is begeleiding gericht op ASS, aan de hand van thema’s in verschillende leeftijdsfasen.

Naast de individuele doelen op alle levensgebieden (praktisch, sociaal en psychisch), staan het contact en de samenwerking met leeftijds- en lotgenoten (jongens en meisjes, man en vrouw) centraal, onder professionele begeleiding.
Er is sprake van educatieve, creatieve of recreatieve activiteiten waarbinnen er doelgericht gewerkt wordt aan de aanwezige individuele doelen op alle levensgebieden met in het bijzonder is er de aandacht en expertise vanuit en voor het autisme.

Via diverse leuke en leerzame activiteiten worden kinderen, jongeren en volwassenen in een groei- en ontwikkelcontext gestimuleerd in hun zelfredzaamheid en zelfstandigheid (eigen kracht), in contact en interactie met elkaar. Er wordt dieper ingegaan middels de themabegeleiding in specifieke thema’s waar er op grond van het autisme in verschillende leeftijdsfasen tegenaan gelopen wordt:

Thema’s

Samenwerken & Contact
 Zelfstandigheid & Krachtig
 Eigenwaarde & Zelfvertrouwen
 Lichaamsbewustzijn
 Ik ben Speciaal (Autisme)

De verzamelplaats en de tijd voor de themagerichte begeleiding vindt plaats in Dongen:

 • 16+ groep vindt plaats bij ’t Schouw in Dongen.
  Vrijdag, 2x per maand van 17:00 uur tot 23:00 uur.
 • Jongerengroep vindt plaats bij de Cammaleur in Dongen.
  Zaterdag, 2x per maand van 10:00 uur tot 16:00 uur.
 • Voor de 21+ groep is er geen vaste verzamelplaats en tijd, dit zal per activiteit gecommuniceerd worden

Brusjes begeleiding

Jongeren en volwassenen met ASS lopen tegen veel problemen aan in het dagelijks leven en functioneren. Zelfstandig wonen is vaak een probleem (praktisch functioneren, boodschappen, koken en financiën, structuur en dagritme). Ook het samenleven met een partner, broertje, zusje of kind met ASS, net als het zelf hebben van ASS, brengt zijn specifieke uitdagingen en valkuilen met zich mee. Hier zijn speciale Lotgenotengroepen voor opgericht.

Logeeropvang

De logeeropvang worden maandelijks georganiseerd van vrijdag tot en met zondag in kleine groepjes klanten (5 klanten per groep) met één deskundige begeleider. Het gestructureerde weekendprogramma wordt gekenmerkt door: Rust en Regelmaat. Binnen het logeerweekend wordt er  een thema aan gekoppeld dat dit weekend centraal zal staan. Daarnaast wordt er ook één grote activiteit ondernomen (Educatief, Creatief en/of Recreatief).

Denkend aan o.a.:

⦁ Survival activiteit.
⦁ Knutsel activiteit.

Doelstelling van de logeeropvang is een verblijfsweekend te bieden met lot- en leeftijdsgenoten onder 24 uurs deskundige begeleiding waarin tevens gericht gewerkt wordt aan doelen van de klant op alle levensgebieden. Primair ligt daarbij de focus op: praktisch, sociaal en psychisch functioneren. Naast leerzaam is het een leuk en gezellig weekend vol samenwerking en activiteiten!

Begeleiding is gericht op de verzelfstandiging en zelfredzaamheid middels het herhalen en oefenen van praktische vaardigheden waarbij in het bijzonder ook aandacht is voor persoonlijke verzorging en ADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen) en HDL (huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen). Er wordt gebruikt gemaakt van takenlijsten en iedere klant krijgt zodoende ook een eigen verantwoordelijkheid in het weekend. In de logeeropvang is er sprake van Rapportages en Multidisciplinair overleg, betrokkenheid van de gedragsdeskundige en de meewerkend Senior op het weekend zelf. Het aangaan en onderhouden van sociale contacten en sociale interactie worden gestimuleerd gedurende het logeerweekend. Daarnaast is er middels de logeerweekenden sprake van ontlasting voor het netwerk van de mensen met Autisme (kinderen, jongeren, volwassenen). Het vaak overbelaste systeem (gezin) van de klant heeft zodoende de mogelijkheid op krachten te komen.

Locatie

De Logeerweekenden worden gehouden bij de groepsaccommodatie de Geershof in Ulvenhout.

De Geershof is een ruime groepsaccommodatie gelegen in een bosrijk gebied vlakbij Breda. Er zijn op de locatie verschillende mogelijkheden: koken, gezamenlijke buitenactiviteiten (er is een groot eigen terrein beschikbaar) en andere leuke en gezellige activiteiten.

Begeleid wonen leefbegeleiding

Leefbegeleiding ASS is een vorm van Begeleid Wonen waarbij er sprake is van scheiden van Wonen en Zorg. Als klant ben je zelf verantwoordelijk voor je vaste lasten (waaronder de huur) en zorg koop je in via Zintri (begeleiding). Er is begeleiding op alle levensgebieden welke gespecialiseerd is in Autisme in de vorm van lichte, reguliere en intensieve begeleiding. Er is binnen de begeleiding een onderverdeling tussen hoofdbegeleider (verantwoordelijk begeleidingstraject, m.n. sociaal, psychisch en dagbesteding); assistent begeleider (praktisch en dagelijks functioneren) en gedragsdeskundige (eindverantwoordelijke zorginhoud). Het is wel belangrijk dat je wel enige mate van zelfstandigheid en zelfredzaamheid hebt. Het is met name geschikt voor mensen met Autisme die toe zijn aan de volgende stap in zelfstandigheid en zelfredzaamheid qua wonen en functioneren. De leefbegeleiding ASS doet aanspraak op de eigen verantwoordelijkheid en groeimogelijkheden van mensen met Autisme.

Contact met Zintri Zorggroep

Snel een vraag stellen naar aanleiding van bovenstaande informatie? Dit kan uiteraard.

Stuur een bericht