Gemeente Steenbergen

Zorg, jeugd en werk

Op de Brabantse Wal werken de drie gemeenten Steenbergen, Bergen op Zoom en Woensdrecht zo veel mogelijk samen aan het ontwikkelen van een nieuwe aanpak op het gebied van het sociale domein. Het sociaal domein heeft primair betrekking op welzijn, arbeid, onderwijs, gezondheid, zorg, ondersteuning en vrije tijd besteding. Het gaat dus om mensen en de wijze waarop zij in staat zijn om deel te nemen aan de maatschappij.

Eigen kracht benutten

De Brabantse Wal gemeenten vinden zelfredzaamheid belangrijk. De gemeente doet een beroep op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de inwoners van Brabantse Wal en op familie, vrienden, buren en vrijwilligers. Eigenlijk is dit als vroeger, waar mensen vaker dan nu, in hun eigen omgeving naar ondersteuning zochten. Als dit echter niet lukt, dan helpt de gemeente bij het zoeken naar passende hulp. Zo kan iedereen op de Brabantse Wal zo lang mogelijk mee blijven doen in de samenleving.

Als het zelf niet meer gaat

Een deel van de bewoners heeft meerdere problemen en is niet in staat die zelf (of met behulp van hun omgeving) op te lossen. Voor deze inwoners starten de Brabantse gemeenten pilots op met sociale wijkteams. Dit zijn teams waarin de gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties gericht met elkaar samenwerken. Uitgangspunt is daarbij 1 gezin – 1 plan- 1 regisseur.

Kijk voor alle informatie over de veranderingen op het gebied van zorg, jeugd en werk opwww.onsbrabantsewal.nl.

Jeugd

Wat verandert er precies per 1 januari 2015 in de Jeugdhulp?

Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en  zorg aan kinderen, jongeren en ouders. Het doel is om een prettig en gezond opgroei- en opvoedklimaat voor jeugd en ouders te realiseren. Ouders en verzorgers zijn hier primair verantwoordelijk voor. De gemeenten blijven ook de bestaande taken uitvoeren zoals jeugdgezondheidszorg, preventief jeugdbeleid, licht ambulante hulpverlening, toeleiding naar zorg en coördinatie van zorg. Gemeenten krijgen vanaf 2015 ook de regie over nieuwe taken: jeugd-GGZ, provinciale jeugdzorg (waaronder Toegang, Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, Kindertelefoon, ambulante en residentiële zorg en pleegzorg), gesloten jeugdzorg, jeugdreclassering, jeugdbescherming en zorg voor licht verstandelijk beperkten (jeugd-LVB).

Wat betekent dit voor Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen?

Naast de zorg voor jeugd komen ook taken op het gebied van werk en zorg naar de gemeente. Dat maakt dat gezinnen, die naast jeugdhulp ook ondersteuning nodig hebben op andere gebieden, één aanspreekpunt krijgen. Ook is het belangrijk dat scholen en andere partijen die met kinderen en jongeren werken elkaar goed weten te vinden, om de ondersteuning goed op elkaar af te stemmen. De samenwerking tussen gemeenten en bv. huisartsen, het onderwijs en vrijwilligersorganisaties is daarbij erg belangrijk. Jeugdhulp is dan onderdeel van een bredere aanpak. Zo zorgen we ervoor dat hulp goed is afgestemd en op elkaar aansluit.

Samenwerking

Om de Jeugdhulp vanaf 1 januari 2015 goed te regelen in onze gemeenten, werken de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen samen met zes andere gemeenten in West-Brabant West: Roosendaal, Halderberge, Moerdijk, Etten-Leur, Rucphen en Zundert.

Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

Vanaf 2011 heeft elke Nederlandse gemeente een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Bij het CJG kunnen ouders, verzorgers, kinderen, jongeren tot 23 jaar en betrokken professionals terecht met al hun vragen over opvoeden en opgroeien. Vaak worden veel vragen binnenshuis opgelost, maar biedt de sociale omgeving niet altijd de juiste ruimte voor hulp. Het CJG biedt hierbij een luisterend oor. Ook gemeente Steenbergen heeft in 2011 een CJG geopend voor goede antwoorden op kleine en grote vragen en alledaagse of complexe problemen.

CJG Steenbergen

Steenbergen wil een gemeente zijn waar kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien, hun talenten kunnen ontwikkelen en plezier hebben, waar ze hun steentje leren bijdragen en goed voorbereid zijn op de toekomst. Steenbergen wil daarom ook zorgen voor ondersteuning bij opvoeden en opgroeien. Ondersteuning die vanzelfsprekend is, makkelijk te bereiken en voldoende beschikbaar.

Het CJG Steenbergen is ontwikkeld in samenhang met het Wmo-loket. Vraagwijzer-CJG biedt met één loket, ondersteuning en lichte hulp bij vragen rondom zorg en welzijn. Het CJG kernteam bestaat uit Thuiszorg West-Brabant, GGD West-Brabant, MEE West-Brabant, Traverse, Juzt en Bureau Jeugdzorg.

Voor wie is het CJG?

Het CJG zet zich in voor een brede doelgroep. Zij zijn er voor kinderen/jongeren, ouders en opvoeders, professionals, verwijzers en vrijwilligers die werken met en voor deze kinderen en voor jongeren. Ook familie, buren en vrienden van deze kinderen/jongeren kunnen bij het CJG terecht.

Doelgroepen

  • (aanstaande) ouders en verzorgers
  • kinderen/jongeren van - 9 maanden tot 23 jaar
  • professionals: CJG team en sleutelfiguren
  • vrijwilligers

Waarom een CJG?

Iedereen die betrokken is bij het opgroeien en opvoeden van kinderen heeft wel eens behoefte aan informatie. Opvoeden is leuk en uitdagend, maar kan soms lastig zijn. Ook als kind of jongere loop je misschien met een vraag rond. Bijvoorbeeld als je gepest wordt, je ouders gaan scheiden of je even niet lekker in je vel zit. Ook hiervoor kun je terecht bij het CJG.

Wmo

Vanaf 1 januari 2015 krijgen gemeenten een brede verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van zelfstandig, thuiswonende mensen, die beperkt zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving. Het gaat om mensen met een beperking, een chronische ziekte of met psychische, psychiatrische of sociale problemen. Doel is om meer mensen met ondersteuning en zorg, thuis te laten wonen. Om hun zelfredzaamheid te vergroten, zodat ze mee kunnen (blijven) doen in de samenleving. De maatschappelijke ondersteuning die gemeenten nu bieden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), wordt per 1 januari 2015 uitgebreid met ondersteuning op het gebied van persoonlijke begeleiding, kortdurend verblijf en beschermd wonen. Ook wordt de hulp bij het huishouden anders vormgegeven. Al deze taken vormen samen de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), onder de term maatschappelijke ondersteuning. Deze nieuwe wet gaat in op 1 januari 2015. De gemeenten krijgt hiervoor geld van het Rijk. Omdat het Rijk bezuinigt, moeten de gemeenten de taken echter met minder geld uitvoeren.

Samen met de Wmo-consulent bepaalt de inwoner welke van deze organisaties het beste bij zijn of haar situatie en voorkeuren past.

Vraagwijzer

Bent u, door welke oorzaak dan ook, niet meer in staat alle dagelijkse dingen zelf te doen en heeft u daarbij hulp nodig? Dan kunt u voor informatie en advies terecht bij Vraagwijzer, het loket voor Wmo & Welzijn, Zorg & Advies. 

Vraagwijzer bundelt alle vormen van hulpverlening en zorg. U kunt hierbij denken aan informatie over allerlei hulpmiddelen die u misschien nodig heeft, bijvoorbeeld rolstoel, scootmobiel, of trapliften. Daarnaast  kan Vraagwijzer u ook advies geven over mogelijkheden over hulp bij het huishouden, hulp bij wassen en aankleden, wat er mogelijk is met maaltijden etc. etc. Hierbij gaat de Wmo als eerste uit van de eigen mogelijkheden.

Het doel van het loket is u te helpen zoveel mogelijk zelfstandig te functioneren. De medewerkers van het loket zijn op de hoogte van veel regelingen en organisaties die u daarbij kunnen ondersteunen. In een persoonlijk gesprek kunnen ze u vertellen van welke mogelijkheden u gebruik kunt maken. Als u dat wilt, helpen ze u ook bij het indienen van een aanvraag.

Logo Vraagwijzer
Kijk op www.vraagwijzersteenbergen.nl voor locaties en openingstijden.
Tel. (0167-) 54 11 31
E-mail: info@vraagwijzersteenbergen.nl

Contact met Gemeente Steenbergen

Snel een vraag stellen naar aanleiding van bovenstaande informatie? Dit kan uiteraard.

Stuur een bericht