Financieel

Informatiesites – praktische zorg en financiering

www.PGB.nl – Website van belangenvereniging Per Saldo voor mensen met een Persoonsgebonden Budget. De site biedt een antwoord op veel gestelde over het PGB en ouders kunnen een PGB-test doen.

www.zorginstituutnederland.nl – Zorginstituut Nederland (ZiN) is een Nederlands zelfstandig bestuursorgaan dat erop toeziet dat Nederlandse burgers verzekerd zijn en blijven volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg(Wlz). Daarmee wordt gewaarborgd dat iedereen die recht heeft op zorg het ook krijgt.

www.CIZ.nl – Website van het Centrum voor Indicatiestelling met onder andere informatie over welke zorg ouders en kinderen kunnen ontvangen en in welke vorm.

www.hetCAK.nl – Website van het Centraal Administratie Kantoor met informatie over de AWBZregelingen en Wet tegemoetkoming chronisch zieken & gehandicapten (Wtcg)

www.stinafo.nl – Een organisatie die zich inzet voor hulp aan kinderen met een handicap als zij geen of onvoldoende hulp krijgen van de overheid, zorgverzekeraars of fondsen. Ouders kunnen in dat geval een ondersteuningsaanvraag indienen. Bijvoorbeeld voor hulpmiddelen, aangepast vervoer of ondersteuning bij therapie.

www.regelhulp.nl – Regelhulp is een digitale wegwijzer van de overheid voor onder andere ouders van kinderen tot 18 jaar met een chronische ziekte of handicap – die op zoek zijn naar zorg of ondersteuning. De site geeft een heel duidelijk overzicht van de voorzieningen die er in de eigen gemeente beschikbaar zijn en hoe – en via wie – ouders daar gebruik van kunnen maken.

www.meerkosten.nl – Website met overzicht van regelingen om meerkosten te compenseren.

Bron: Nationaal Jeugd Instituut