Zorgzwaartepakket

Wat is het Zorgzwaartepakket? Het Zorgzwaartepakket of ZZP dient als oplossing voor mensen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen.

Mensen die moeite hebben met de dagelijkse activiteiten krijgen, afhankelijk van de hoeveelheid zorg die nodig is, zo’n pakket toegewezen. Deze pakketten hebben allemaal hun eigen hoeveelheid zorg beschikbaar. Er wordt bij ieder pakket standaard van uit gegaan dat deze persoon 24 uur per dag hulp nodig heeft. Daarbuiten wordt er ook nog eens onderscheid gemaakt tussen zorg thuis en zorg met verblijf. Deze wet bepaalt hoeveel iemand nog zelf kan doen en hoeveel assistentie deze persoon nodig heeft bij de dagelijkse activiteiten.

Meer weten:

Kinderen
Het Zorgzwaartepakket is niet alleen maar beschikbaar voor volwassenen en senioren. Heeft uw kind een lichamelijke of verstandelijke beperking en bent u op een punt gekomen dat u niet meer bereid bent om nog 100% voor hem of haar te kunnen zorgen, dan kunt uw kind gebruik maken van het Zorgzwaartepakket. Dit pakket biedt ondersteuning qua begeleiding en zorg zodat uw kind nog steeds kan doen wat hij of zij leuk vindt.

Zorg thuis
Als u nog gedeeltelijk kunt zorgen voor uw kind is het verstandig om zorg en begeleiding voor thuis te nemen. Uw kind wordt ondersteunt met zijn of haar dagelijkse activiteiten waarin u niet meer in staat bent om dit te doen. Een cliënt komt dan een aantal uur per dag hierbij helpen en probeert voortgang te brengen in de ontwikkeling van uw kind. Verzorging voor thuis wordt vaak aangeboden bij lichte lichamelijke en verstandelijke beperkingen.

Zorg in een instelling
Bij zware lichamelijke of verstandelijke beperkingen is het op een bepaalde leeftijd niet meer mogelijk om thuis te wonen. Dagelijkse activiteiten worden steeds moeilijker naarmate uw kind ouder wordt. U kunt dan na indicatie de keuze maken om het Zorgzwaartepakket te kiezen waarbij uw kind naar de instelling wordt gestuurd. Een aantal uur per dag wordt uw kind begeleid in dagelijkse- en sociale activiteiten. Daarbuiten wordt er aan de ontwikkeling van uw kind gewerkt zodat hij of zij in de toekomst eventueel voor zichzelf kan zorgen.

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt de meest zware, langdurige zorg. Dit is zorg voor mensen die zijn opgenomen in een instelling of langdurig, 24 uur per dag zorg en toezicht nodig hebben.

De Wlz is de opvolger van de AWBZ. De AWBZ geldt niet meer sinds 1 januari 2015.

WMO

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van hun burgers. De extramurale verpleging, een groot deel van de persoonlijke verzorging en de langdurige GGZ is overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet. Het beschermd wonen is ook onder de verantwoordelijkheid van gemeenten komen te vallen, waarbij voor GGZ-cliënten een waarborg ingebouwd is dat zij de komende vijf jaar de ondersteuning houden waar ze nu al gebruik van maken.

Het kabinet wil de komende jaren de omslag maken naar Zorg dichtbij: ‘meer zorg in de buurt, meer samenwerking tussen aanbieders en houdbaar gefinancierde voorzieningen, zodat ook latere generaties er nog gebruik van kunnen maken’. Gemeenten kunnen, aldus het regeerakkoord, meer maatwerk bieden en inspelen op lokale omstandigheden en zorgbehoeften van cliënten. Daarvoor is naast de transities ook een transformatie nodig in het sociale domein.

Persoonlijke verzorging naar zorgverzekeringswet

De extramurale persoonlijke verzorging is ondergebracht bij zorgverzekeraars. Onder persoonlijke verzorging valt hulp bij het aankleden, eten, drinken, wassen, toiletgebruik e.d. en eenvoudige verpleegkundige handelingen. De gedachte hierachter is, dat persoonlijke verzorging voor de meeste mensen samenhangt met de verpleging die zij ontvangen. Niet alle vormen van verzorging zijn ondergebracht bij de zorgverzekeraars. Sommige mensen kunnen zichzelf wel wassen en aankleden, maar hebben aansporing nodig omdat zij een ‘regieprobleem’ hebben. Eerder viel hun begeleiding ook onder de Awbz-functie Persoonlijke Verzorging, maar dit is onderdeel geworden van begeleiding in de Wmo en valt dus nu onder gemeenten. Ook de hulp bij persoonlijke verzorging, inclusief toiletgang, tijdens dagbesteding, behoort nu tot de verantwoordelijkheid van de gemeente.

School
De meeste kinderen met een beperking gaan gewoon naar een normale of speciale school. In bepaalde gevallen is het niet meer mogelijk om naar een normale of speciale school te gaan. U wordt dan geadviseerd om uw kind naar een gespecialiseerd centrum te sturen. In dit centrum wordt er gericht gewerkt aan de ontwikkeling van uw kind door professionals, zodat hij of zij in de toekomst eventueel voor zichzelf kan zorgen.

In bijna alle gevallen zit de zorg en begeleiding standaard verwerkt in een Zorgzwaartepakket. Toch moet u vaak een kleine financiële bijdrage leveren. Dit varieert per zorgverzekeraar. Aangeraden wordt om een adviesgesprek aan te gaan met uw zorgverzekeraar om een duidelijkheid krijgen over de eigen bijdrage die u moet leveren.

Voor uw kind een Zorgzwaartepakket toegewezen krijgt, wordt een indicatie gedaan door het CIZ om hieruit duidelijk te maken welke zorg uw kind nodig heeft en tot hoeveel hij of zij nog zelf in staat is. Wilt u meer zorg voor uw kind dan hij of zij toegewezen krijgt dat moet u hier vaak zelf aan bijdragen.

Krijgt iedereen hetzelfde Zorgzwaartepakket toegewezen?

Afhankelijk van de situatie wordt bekeken welke zorg iemand toegewezen krijgt. Vaak variëren deze situaties veel van elkaar, dus niet iedereen krijgt precies hetzelfde pakket toegewezen.

Aan wie wordt het Zorgzwaartepakket toegewezen?

Het Zorgzwaartepakket wordt toegewezen aan een patiëntengroep met specifieke aandoening of ziektebeeld. Dit kan variëren van Geestelijke gehandicapten tot patiënten met dementie. Bij ieder pakket moet de patiënt aan een aantal eisen voldoen voordat diegene een pakket toegewezen krijgt. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (het CIZ) constateert hoeveel zorg een patiënt nodig heeft en stelt hieruit welk pakket de patiënt toegewezen krijgt. Uit het soort pakket dat toegewezen wordt blijkt dan of een patiënt alleen thuis zorg krijgt of hiervoor wordt opgenomen in een verzorgingshuis, verpleeghuis, GZ-instelling (Instelling voor gehandicapten) of GGZ-instelling (Instelling voor geestelijke gezondheidszorg).

 

Vaak is niet helemaal duidelijk vanaf welk moment een hoge of lage bijdrage betaald moet worden. U betaalt een lage- of hoge eigen bijdragen wanneer:

  • U in een AWBZ-instelling wordt opgenomen;
  • U de sleutel krijgt voor uw kamer in een verzorgingshuis;
  • U naar het verpleeghuis kunt;
  • U 18 jaar wordt en in een AWBZ-instelling verblijft;

Zorgzwaartepakketten Sector GGZ
Zorgzwaartepakketten Sector V&V
Zorgzwaartepakketten Sector GZ

Meer weten

Actueel: Zzp’s ggz-c niet naar zorgverzekeraar, maar naar gemeenten (5 september 2013)
Voor de zomer was de gedachte van het kabinet om per 1 januari 2015 de hogere zorgzwaartepakketten ggz-c over te hevelen naar de zorgverzekeraar. Na vele gesprekken op het ministerie van VWS is Per Saldo duidelijk geworden dat deze hogere zzp’s (een deel van 3, 4, 5 en 6) overgaan naar de gemeenten, net als de zzp’s 1,2 en deel van 3.

Per Saldo is het hier niet mee eens en strijdt ervoor dat deze hogere zzp’s ggz-c over gaan naar de nieuwe kern-Awbz. Dat gebeurt immers ook met de hogere zzp’s voor de mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. De vereniging begrijpt dan ook niet waarom er anders wordt omgegaan met mensen met psychiatrische aandoeningen.

De zzp’s ggz-b gaan wel over naar de zorgverzekeraar.

bron: Per Saldo